Privacy verklaring

In deze privacyverklaring wordt u geïnformeerd over de wijze waarop Heleven.com omgaat met persoonsgegevens die worden verzameld via de website Heleven.com en via de winkel van Heleven.com.

1. CONTACTGEGEVENS

Heleven.com is de verantwoordelijke met betrekking tot de verwerking van de gegevens die in deze privacyverklaring wordt beschreven.

Bij vragen of klachten over deze privacyverklaring kunt u contact met ons opnemen per e-mail op info@heleven.com

2. WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN ER VERWERKT?

Heleven.com verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens op de onderstaande manieren.

2.1.Aankopen en aftersales
Als u een aankoop doet of heeft gedaan via de website  of in één van de winkels, dan verwerkt Heleven.com uw naam, uw contactgegevens, uw aankoopgegevens en betaalgegevens in het kader van de uitvoering van uw aankoop (met inbegrip van aftersales activiteiten(uitvoeren reparaties, garantieverplichtingen)) en de daaraan gerelateerde overeenkomst die u daarvoor met Heleven.com sluit.

Gedurende een aankoop kunt u ook uw afmetingen (vinger- of polsmaten) en interesses (in merken of events) vrijwillig kenbaar maken aan Heleven.com. Heleven.com verwerkt deze gegevens vervolgens op basis van uw toestemming. U kunt deze toestemming op ieder moment weer intrekken door Heleven.com daarvoor een e-mail te sturen. Een eventuele intrekking van uw toestemming doet echter geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens die voor de intrekking van uw toestemming heeft plaatsgevonden.

Heleven.com bewaart uw gegevens tot uiterlijk twee jaren nadat de desbetreffende transactie is afgehandeld, tenzij de gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

2.2.Events
Als u heeft aangeven geïnteresseerd te zijn in events van Heleven.com, dan zal Heleven.com bijhouden in welke events u geïnteresseerd bent, voor welke events u bent uitgenodigd en welke events u heeft bezocht. Heleven.com verwerkt daarvoor uw naam en contactgegevens.

Deze gegevens worden op basis van uw toestemming verwerkt. U kunt deze toestemming op ieder moment weer intrekken door Heleven.com daarvoor een e-mail te sturen. Een eventuele intrekking van uw toestemming doet echter geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens die voor de intrekking van uw toestemming heeft plaatsgevonden.

Heleven.com bewaart uw gegevens tot uiterlijk één jaar nadat u voor het laatst contact heeft gehad met Heleven.com.

2.4.Nieuwsbrieven
Als u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief van Heleven.com, dan gebruikt Heleven.com de door u verstrekte gegevens (naam en e-mailadres) alleen om u deze nieuwsbrief toe te sturen. U kunt zich op ieder moment via een link in de nieuwsbrief weer afmelden. Wanneer u zich afmeldt voor de nieuwsbrief, wordt u vervolgens binnen de 60 dagenuit de verzendlijst van Heleven.com verwijderd.

Heleven.com maakt in het kader van de nieuwsbrief gebruik van de diensten van een externe firma.  Heleven.com blijft verantwoordelijk voor het updaten van uw gegevens.

Heleven.com verwerkt uw persoonsgegevens die zij verkrijgt aan de hand van de nieuwsbrief op basis van uw toestemming. U kunt deze toestemming op ieder moment weer intrekken door u via een link in de nieuwsbrief af te melden. Een eventuele intrekking van uw toestemming doet echter geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens die voor de intrekking van uw toestemming heeft plaatsgevonden.

2.4.Cookies
Via haar websites verzamelt en verwerkt Heleven.com verschillende persoonsgegevens met behulp van cookies.

 
3. WAARVOOR GEBRUIKT Heleven.com UW PERSOONSGEGEVENS?
 • het verrichten van leveringen van producten en diensten aan klanten, inclusief het verrichten van aftersales (service verlenen, reparaties, onderhoud en feedback ontvangen)  en het onderhouden van contact.
 • het beantwoorden van vragen en het verstrekken van informatie, onder meer over aanbiedingen en events (al dan niet gebaseerd op uw interesses), en voor marktonderzoek, marketing- en verkoopactiviteiten (over nieuws, nieuwe collecties, events en speciale acties van Heleven.com).
4. DELEN VAN GEGEVENS

Heleven.com zal uw persoonsgegevens niet met derden of anderszins openbaar maken, behoudens op de wijze als hieronder beschreven.

In het kader van deze verwerking worden uw persoonsgegevens gedeeld met de volgende partijen:

 • Hostingprovider;
 • Betaalprovider;
 • Bezorgdiensten;
 • Provider chatfunctie

Het kan zijn dat wij uw persoonsgegevens openbaar moeten maken op grond van een wettelijke voorschrift, op last van toezichthouders of andere overheidsorganen, om onze rechten te beschermen of te verdedigen, of om illegale activiteiten, vermeende fraude, of schendingen van toepasselijke voorwaarden te onderzoeken, te voorkomen of tegen op te treden.

Ook behouden wij ons het recht voor om persoonsgegevens die wij over u hebben verzameld, over te dragen in het geval dat wij (een gedeelte van) onze bedrijfsactiviteiten verkopen of overdragen.

5. PRIVACYRECHTEN

Heleven.com is zich ervan bewust dat u een aantal privacyrechten heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • het recht om uzelf vrijelijk en met redelijke tussenpozen tot Heleven.com te wenden met het verzoek u mede te delen of over u persoonsgegevens worden verwerkt, en zo ja, om inzage te verkrijgen van deze persoonsgegevens.
 • het recht om uw persoonsgegevens te laten verbeteren of aan te vullen als deze onjuist dan wel onvolledig zijn.
 • het recht om uw persoonsgegevens te laten te verwijderen of de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken.
 • het recht om verzet aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege uw specifieke persoonlijke omstandigheden.
 • het recht om verzet aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing.
 • het recht op gegevensoverdraagbaarheid indien er sprake is dat de verwerking van uw persoonsgegevens via geautomatiseerde procedés plaatsvindt op grond van uw toestemming of in het kader van de uitvoering van een overeenkomst.

Ook heeft u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit als u van mening bent dat deze verwerking van uw persoonsgegevens inbreuk maakt op de privacyregelgeving. In Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens aangewezen als toezichthoudende autoriteit. Meer informatie kunt u vinden op de website http://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

6. AUTOMATISCHE BESLUITVORMING

Bij de verwerkingen beschreven in deze privacyverklaring wordt niet gebruikgemaakt van geautomatiseerde besluitvorming en  profilering.

7. WIJZINGEN MET BETREKKING TOT DEZE PRIVACYVERKLARING

Heleven.com houdt zich het recht voor om deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen, bijvoorbeeld wanneer de regels rondom de verwerking van persoonsgegevens zijn gewijzigd. Wijzigingen zullen op de website worden gepubliceerd. Het is aan te raden om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen om van eventuele wijzigingen kennis te nemen. Onderaan deze privacyverklaring kunt u zien wanneer deze privacyverklaring voor het laatst is gewijzigd.

Deze privacyverklaring is laatst gewijzigd op 24-05-2018.